MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAÄIVANJA I OTKRIĂA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
"  BROJ: 3
Godina I
Oktobar 2003.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

" Glavni naslovi

INSPIRACIJA

Vladan Radovanovi´┐Ż
Dodir umetnosti s naukom

Diplomino kompoziciju na Muzi´┐Żkoj akademiji u Beogradu, 1956. U´┐Żestvovao u osnivanju ´┐ŻMediale´┐Ż, 1958. Inicirao osnivanje Elektronskog studija Radio Beograda, 1972. Uveo vokovizuel i sintezijsku umetnost. Dobitnik deset doma´┐Żih i stranih nagrada za muziku (Oktobarska nagrada, 1971, nagrada na Prx Ialia, 1984, prva nagrada na Me´┐Żunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, 1998), tri nagrade za vizuelne umetnosti (Prva nagrada za video rad u Sao Paolu, 1996) i dve nagrade za knji´┐Żevnost (Nolitova, 1968)

 

´┐ŻU mome umetni´┐Żkom iskustvu dodir s naukom ostvaren je u dva vida.

U prvom - pojedina nau´┐Żna otkri´┐Ża, postavke i elementi nau´┐Żnih teorija inspirisali su uobli´┐Żavanje mnogih situacija u mojim knji´┐Żevnim i vokovizuelnim delima. Postavke astronomije o velikom prasku, strukturi svemira, brzinama galaksija na rubu svemira sve bli´┐Żim brzini svetlosti, ajn´┐Żtajnovski zakrivljen prostor - uplivisali su na izma´┐Żtavanje svemira u mojoj Pustolini.

Vizuelna predo´┐Żavanja struktutre sveta pomo´┐Żu oru´┐Ża nauke neposredno su uticala na izradu crte´┐Ża i prozirnih slika u okviru moga apstraktnog strukturizma. Vrh igle, uve´┐Żan elektronskim mikroskopom stotine hiljade puta, poslu´┐Żio je kao uzor za stvaranje prozime slike Vrh igle.

U drugom vidu dodir s naukom ostvaren je preko ure´┐Żaja, tehnologija i novih medija koji se koriste u umetnosti. A za umetnost su inspirativni ne samo ideje i doga´┐Żaji nego i same medijske mogu´┐Żnosti. Naukaje posredno priu´┐Żtila elektroakusti´┐Żkoj muzici nove zvukove, rad sa realnim zvukom, uvo´┐Żenje novih na´┐Żina organizovanja zvukova, digitalnu sintezu, kontrolisanje zvukova pomo´┐Żu mo´┐Żdanih talasa. Na tim osnovama ostvario sam desetak kompozicija, me´┐Żu kojima su Audiospacijal i Miks.

U isti vid kori´┐Ż´┐Żenja proizvoda nauke u umetnosti spada i primena kompjutera i programa za izradu kompjuterskih grafika i animacije. Od mojih vokovizuelnih kompjuterskih grafika naveo bih Svemir je kompjuter, Ruke, Alfa i omega, a od animacija - Kratku autobiografiju.

Za mene je, me´┐Żutim, najva´┐Żnije to ´┐Żto je nauka omogu´┐Żila gotovo integralni "radni sto" za serioznu sintezu medijskih linija, me´┐Żusobno jednakovrednih, istih nivoa kulture, istovremenih po nastajanju, stvaranih iz jednog duhovnog centra. U domenu sintezijske umetnosti zasnovane na novim tehnologijama na´┐Żinio sam vi´┐Że projekata me´┐Żu kojima su najzna´┐Żajnija Sazve´┐Ż´┐Ża.´┐Ż

 

 

  back   top
» Pretra×i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istra×ivanja i otkriŠa
Copyright © 2003 -2012. PLANETA