MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAÄIVANJA I OTKRIĂA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
"  BROJ: 3
Godina I
Oktobar 2003.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

" Glavni naslovi

MLADI ISTRA´┐ŻIVA´┐ŻI

Priredila: Jelena Beronja

Zeleni volonteri

Da li znate da je preko sto devedeset volontera iz celog sveta i ovog leta doprinelo o´┐Żuvanju, pobolj´┐Żanju i za´┐Żtiti ´┐Żivotne sredine na me´┐Żunarodnim radnim kampovima ´┐Żirom na´┐Że zemlje?

Tokom dvanaestak godina, koliko Mladi istra´┐Żiva´┐Żi Srbije organizuju razmenu volontera, ponuda doma´┐Żih me´┐Żunarodnih volonterskih kampovaje sve bogatija i privla´┐Żnija za, mahom mlade, Ijude iz ´┐Żitavog sveta. Kampovi sa tematikom za´┐Żtite ´┐Żivotne sredine odvijaju su se na najlep´┐Żim prirodnim lokacijama u na´┐Żoj zemlji, koje se, uprkos tome, suo´┐Żavaju sa raznovrsnim ekolo´┐Żkim problemima. Na Durmitoru je jedan od najzna´┐Żajnijih, izme´┐Żu ostalog, i neadekvatno skladi´┐Żtenje i odlaganje otpada; u saradnji sa "Dru´┐Żtvom za za´┐Żtitu Durmitora", volonteri su sakupljali i otklanjali otpad iz ´┐Żuma i sa turisti´┐Żkih staza u blizini ´┐Żabljaka, Crnog i Zminjeg jezera. ´┐Żesta godina je kako su na Obedskoj Bari volonteri uklju´┐Żeni u projekat obnavljanja vla´┐Żnih livada: zahvaljuju´┐Żi ovim aktivnostima nekoliko vrsta ptica se vratilo na svoja pre´┐Ża´┐Żnja stani´┐Żta. Kao i Obedska bara, i Luda´┐Żko jezero jedno je od ´┐Żetiri na´┐Ża Ramsarska podru´┐Żja - vla´┐Żnih stani´┐Żta od me´┐Żunarodnog zna´┐Żaja. Rad volontera na ovom lokalitetu, kao i u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, na uklanjanju vegetacije koja zatvara vodeni sklop, predstavlja vrlo konkretno uklju´┐Żivanje u obele´┐Żavanje Me´┐Żunarodne godine slatkih voda -2003. Svakako da tu spada i akcija ´┐Żi´┐Ż´┐Żenja Velikog ratnog ostrva, kada je, tokom trajanja kampa, sa obala Dunava, izne´┐Żeno 500 kesa plasti´┐Żnog otpada koji je zatim recikliran. ´┐Żi´┐Ż´┐Żenje i sanacija Lazareve pe´┐Żine, sme´┐Żtene u prelepom kanjonu Zlota kao i delova jedinog "peska" u Evropi, Deliblatske pe´┐Ż´┐Żare, su kampovi koji su ve´┐Ż postali tradicionalni. Studenti ekologije i biologije iz Novog Sada su i ove godine na Stra´┐Żilovu realizovali projekat obele´┐Żavanja vrednih primeraka drve´┐Ża u nameri da od neplanske se´┐Że, koja je u Nacionalnom parku Fru´┐Żka Gora poprimila alarmantne razmere, za´┐Żtite stara stabla stani´┐Żta insekata, ptica, slepih mi´┐Żeva, veverica i ostalih dendrofinih vrsta.

Imaju´┐Żi u vidu ´┐Żinjenicu da je jedna od primarnih aktivnosti Mladih istra´┐Żiva´┐Ża Srbije popularizacija nau´┐Żno-istra´┐Żiva´┐Żkog rada, prirodno je da su inicijative za mnoge radne kampove proiza´┐Żle upravo iz ´┐Żelje da se ne´┐Żto konkretno u´┐Żini, kad je posle vi´┐Żegodi´┐Żnjih istra´┐Żivanja utvr´┐Żeno koji problemi "ti´┐Żte" odre´┐Żeno podru´┐Żje. Ba´┐Ż zato kampovi, osim radnog, imaju i studijski deo, koji uklju´┐Żuje ekskurzije, radionice ili predavanjao va´┐Żnim pitanjima koja se ti´┐Żu za´┐Żtite ´┐Żivotne sredine konkretnog lokaliteta odnosno za´┐Żtiti prirodnih bogatstava Srbije.

Mnogi od ovih kampova osmi´┐Żljeni su u saradnji sa lokalnim ekolo´┐Żkim organizacijama, i po projektima koje su odobrili stru´┐Żnjaci iz nadle´┐Żnih institucija. Kao prihva´┐Żen model u aktivnoj za´┐Żtiti prirode, ovakvi internacionalni kampovi obi´┐Żno privla´┐Że veliku pa´┐Żnju medija, op´┐Żtinskih i regionalnih vlasti i, ´┐Żto je najva´┐Żnije, samog stanovni´┐Żtva na probleme koji se re´┐Żavaju. Ipak, petnaest Ijudi ne mo´┐Że re´┐Żiti ozbiljne ekolo´┐Żke probleme za petnaest dana, ali mogu biti katalizatori njihovog re´┐Żenja. To, zapravo i jeste cilj: poku´┐Żaj da se uka´┐Że na problem i podstakne na razmi´┐Żljanje; "MISLI VELIKO - u´┐Żini bar malo: pokreni lavinu" postao je moto Mladih istra´┐Żiva´┐Ża Srbije: nadamo se da ´┐Że i zeleni volonteri pokrenuti mnogo lavina u na´┐Żoj zemlji!

Jelena Beronja

 

  back   top
» Pretra×i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istra×ivanja i otkriŠa
Copyright © 2003 -2012. PLANETA