MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAÄIVANJA I OTKRIĂA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
"  BROJ: 3
Godina I
Oktobar 2003.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

" Glavni naslovi

BIOPROGNOZA

Priredila: Du´┐Żica ´┐Żo´┐Żi´┐Ż

´┐Żujete li na vremenskoj prognozi da je vazdu´┐Żni pritisak iznad normale, ne tr´┐Żite odmah da zauzmete udoban polo´┐Żaj u krevetu, jer to je pona´┐Żanje tipi´┐Żnog hipohondra. Ipak, idemo u susret ki´┐Żama i snegovima i stalnim klimatskim menama. Za mnoge ljude, posebno ve´┐Ż obolele, to mo´┐Że da bude i opasan izazov za zdravlje

Promena nekog od vremenskih elemenata ( temperature, pritiska, vetra, vla´┐Żnosti, padavina ) ´┐Żesto izaziva zdravstvene tegobe kod Ijudi koji zbog svoje bolesti te´┐Że podnose vremenska kolebanja. Vremenska prognoza nam daje prikaz trenutnih i o´┐Żekivanih vrednosti svakog elementa pojedina´┐Żno, merenih pri povr´┐Żini zemlje. Ali ono ´┐Żto ima najpresudniji uticaj na zdravlje Ijudi jeste kombinacija svih ovih elemenata u vi´┐Żim slojevima atmosfere.

Ispitivanje uticaja vremena na zdravlje Ijudi vr´┐Żi se u Republi´┐Żkom hidrometeorolo´┐Żkom zavodu, svakodnevno od 1982. godine. Jedini stru´┐Żnjak koji se time bavi u na´┐Żoj zemlji je Jasminka Smailagi´┐Ż, analiti´┐Żar za dinami´┐Żku klimatologiju i savetnik direktora u ovoj ustanovi. Ona isti´┐Że da je krajnji cilj bioprognoze da se donesu preporuke za pona´┐Żanje i zdravih i bolesnih pri nastupaju´┐Żim promenama, da bi ih Ijudi lak´┐Że podneli. U po´┐Żetku je na´┐Ża ´┐Żkola radiia po uzoru na nema´┐Żku ´┐Żkolu bioprognoze za koju se smatra da ima najbolju metodologiju, ali je stru´┐Żni tim RHMZ-a napravio novu klasifikaciju vremenskih stanja, prilago´┐Żenu na´┐Żem podneblju i klimi.

Bioprognoza je multidisciplinarana oblast koja zahteva rad vi´┐Że stru´┐Żnjaka. Nau´┐Żno istra´┐Żivanje se odvija u dve faze:

1. Polazi´┐Żte svake bioprognoze je kratkoro´┐Żna vremenska prognoza za naredna 2 do 3 dana koju daje meteorolog-sinopti´┐Żar. Za razliku od dugoro´┐Żnih prognoza koje se rade na bazi statistike i ´┐Żija je preciznost manja, kratkoro´┐Żne se zasnivaju na stvarnoj slici atmosferskih kretanja.

2. Dobijeni podaci pojedina´┐Żno za bioprognosti´┐Żara nemaju poseban zna´┐Żaj. On posmatra njihov kompletan sklop. Svi vremenski elementi u konstelaciji ´┐Żine jednu vremensku fazu. Ista kombinacija se nikada ne javlja, pa je osnovni problem kako za te faze napraviti model za svih 365 dana. U detaljnoj podeli postoje 32 faze, ali se radi pojednostavljenja one grupi´┐Żu u 13 faza pogodnih za analizu. Na osnovu prethodnog iskustva, iskazanog kroz statistiku, i saradnje sa medicinskim slu´┐Żbama, upozoravaju se odre´┐Żene grupe bolesnika da nastupaju´┐Ża faza mo´┐Że po njih imati izvesne posledice. Celokupan trud i bioprognosti´┐Żara i lekara usmeren je na poku´┐Żaj da se ti procesi u visokim slojevima atmosfere' u ´┐Żto manjoj meri negativno odraze na na´┐Że zdravlje. Daju se preporuke o uzimanju maksimalne doze propisanih lekova, izbegavanju fizi´┐Żkih poslova, odlaganju putovanja i drugim izvodljivim merama prevencije. Uticaj vremenskih promena najizra´┐Żeniji je kod meteoropata, jer je njihovo fizi´┐Żko i psihi´┐Żko zdravlje ve´┐Ż naru´┐Żeno, pa su zbog prirode svoje bolesti preosetljivi. U dosada´┐Żnjim istra´┐Żivanjima ra´┐Żeno je sa 13 bolesni´┐Żkih grupa (oboljenja srca, infarkti miokarda, ´┐Żir na dvanaestopala´┐Żnom crevu, astmati´┐Żari, psihoze, reumati´┐Żari, dijabeti´┐Żari...) za koje je utvr´┐Żeno da su najosetljivije na promene vremena. Na osnovu pro´┐Żlih doga´┐Żaja prave se ´┐Żeme uzro´┐Żnosti nekih zdravstvenih smetnji trenutnom fazom.Broj povreda u saobra´┐Żajnim nesre´┐Żama tako´┐Że se mo´┐Że pove´┐Żati u fazi nepovoljnoj za voza´┐Że. ´┐Żto je bolest izra´┐Żenija du´┐Żi je period pre nastupaju´┐Że promene vremena kada se ona ose´┐Ża ( od 4 do 48 sati). U najve´┐Żoj meri ovo se ispoljava pri nailasku frontova - linija koje razdvajaju jako tople od jako hladnih vazdu´┐Żnih masa. Nastupanje frontova manifestuje se kroz naglu promenu, pre svega, pravca i brzine vetra, naglu promenu pritiska i menjanje svih ostaiih elemenata. ´┐Żto je front izra´┐Żeniji ve´┐Że su i tegobe kod bolesnika ( naro´┐Żito psihi´┐Żkih bolesnika). ´┐Żak se i kod fizi´┐Żki i psihi´┐Żki zdravih osoba, kao reakcija na o´┐Żekivani front, mogu javiti pote´┐Żko´┐Że, obi´┐Żno nesanica, poja´┐Żana nervoza i glavobolja.

Budu´┐Żi da se ´┐Żitava bioprognoza zasniva na po´┐Żetnim informacijama o vremenu koje daje sinopti´┐Żar, to i njena ta´┐Żnost zavisi od preciznosti tih podataka. Ako se nastupanje neke faze objavi za danas, pa se naknadno utvrdi da ´┐Że se to, ipak, desiti sutra, vr´┐Żi se ispravka u bazi podataka, a bolesnima sugeri´┐Że odre´┐Żeno pona´┐Żanje.

Bioprognoza se mo´┐Że uraditi za svako mesto u Srbiji, jer ´┐Że se jedna ista faza u razli´┐Żitim razmacima ispoljiti u Ni´┐Żu, Beogradu i Subotici.

Ovo ne, treba me´┐Żati sa klimatskim osobinama pojedinih mesta (banje, planine, more ) koja mogu imati terapeutsko dejstvo. Kako promena kiime (prose´┐Żno stanje vremenskih elemenata koje traje hiljadama godina) uti´┐Że na zdravlje Ijudi predmet je istra´┐Żivanja humane bioklimatologije. Uticaj trenutne i stvarne atmosferske dinamike izu´┐Żava humana biosinoptika, odnosno bioprognoza.

Jasminka Smailagi´┐Ż isti´┐Że da je ovaj uticaj vremena ´┐Żesto predimenzioniran i da se najjasnije ispoljava kada ve´┐Ż postoji superpozicija drugih negativnih elemenata. Kao uzrok svih neda´┐Ża tada se uzima nepogodno vreme. "Ali ako ste na nekoj svadbi i tamo pijete i veselite se sa prijateljima, verovatno ne´┐Żete ni primetiti da vas ´┐Żiga koleno."

Pripremila: Du´┐Żica ´┐Żo´┐Żi´┐Ż

  back   top
» Pretra×i SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istra×ivanja i otkriŠa
Copyright © 2003 -2012. PLANETA